Flash CC HTML5 Canvas

Size
14,083 Kb
Views
6,072

How do I make an flash cc html5 canvas?

My first little try of seeing how Flash CC handles its animations. It's kinda cool!. What is a flash cc html5 canvas? How do you make a flash cc html5 canvas? This script and codes were developed by Charlie Walter on 11 January 2023, Wednesday.

Flash CC HTML5 Canvas Previews

Flash CC HTML5 Canvas - Script Codes HTML Codes

<!DOCTYPE html>
<html >
<head> <meta charset="UTF-8"> <title>Flash CC HTML5 Canvas</title> <script src="https://code.createjs.com/easeljs-0.7.0.min.js"></script>
<script src="https://code.createjs.com/tweenjs-0.5.0.min.js"></script>
<script src="https://code.createjs.com/movieclip-0.7.0.min.js"></script>
<script src="Untitled-1.js"></script>
<script>
var canvas, stage, exportRoot;
function init() {	canvas = document.getElementById("canvas");	exportRoot = new lib.Untitled1();	stage = new createjs.Stage(canvas);	stage.addChild(exportRoot);	stage.update();	createjs.Ticker.setFPS(lib.properties.fps);	createjs.Ticker.addEventListener("tick", stage);
}
</script> <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body> <img src="http://www.hirenf.com/wp-content/uploads/2013/08/adobe-flash-cc-logo.png" />
<canvas id="canvas" width="550" height="400" style="background-color:#FFFFFF"></canvas> <script src="js/index.js"></script>
</body>
</html>

Flash CC HTML5 Canvas - Script Codes CSS Codes

body{background-color:#D4D4D4;}
img{height:2em; position: absolute; margin: 0.5em;}

Flash CC HTML5 Canvas - Script Codes JS Codes

(function (lib, img, cjs) {
var p; // shortcut to reference prototypes
// library properties:
lib.properties = {	width: 550,	height: 400,	fps: 18,	color: "#FFFFFF",	manifest: []
};
// stage content:
(lib.Untitled1 = function(mode,startPosition,loop) {	this.initialize(mode,startPosition,loop,{});	// Layer 1	this.shape = new cjs.Shape();	this.shape.graphics.f("#0066CC").s().p("AAdHcQh3g4gYgsQgLgSAAgcIABg7IAAgnIgFAEIh4AAQhQhKgghCIgNAAQhLAAgZgsQgIgOgCgQIAAgMQAAgUAFgLIgDgQQgCgLAAgZQgFABgKAAQgVAAgOgjQgKgZAAgMIAAgIIgFAAQgmAAgHguIAAgxQAAglACgXIATgCIABAAQAFgZAQggQAeg9AqAUQAAAAAAABQAAAAAAAAQABABAAAAQABAAAAABQADABAAAPQAAAbgSAnQgQAhgUAQIgGAJQgKAMAAANQAAAOAHAVIAIAXQAHABANAMQARARAJAQQAEhRAehkQAOgyAKABQALAAAABIQAAA2gJBdIgMCMIABACQAUAlAjAJQgFgcgBghIABhZQAAiRAYhjQAti2BvBXQhaAmgbByQgNA3AACGQAABsAGAdQAFASAIATIABACIAAAAQAXA2A2A5IBkAAIAQgwQAHgXAAgTQAAgzgZgxQgZg0AAgeQAAgdAZgqQAfgyAnAAQAPAAAFADQABAAAAAAQABABAAAAQAAAAAAABQAAAAAAAAIAJADQAEABAAAPQAAAIgoAjQgoAjAAAYQAAAwAZAiQAWAdADA7IAZgcQCrgEBdAaIAHgQQATguADgrQgFg1ABgeQAAg4AdgQQATAaAFAnQABALAAA5QAAAUgTCDQAPAJALALQAWAVADAeQAfAjAJAaQBehYAohiQAlhYgDhtQABAAADgGQAFgHAQAAQAVAAAEApQACAUgCAXQAAATgPA4QgSBAgZA6QhHCnhRAAQgHAAgrgoQgBBKgIAmQgPBPgzAngAgEB5Qg0AZgNAuQgFASAAA9IgBAxQABATAIALQANATBhA3IDIgDQALgVAPhRQAOhIAAgVIACgZQhBg9gGgKQg0gLhaAAQglAAgoACg");	this.shape.setTransform(225.9,53.8);	this.shape_1 = new cjs.Shape();	this.shape_1.graphics.f("#0066CC").s().p("ABVHxQiXgkg8hOQgqg2gBhSQAAghADgWQgXAFgdAAQiGAAgailIgBgIQhQgOgThOQgHgeACglIAFgfIAAg5QgFACgFAAQhBAAgehXQgIgagFggIgDgVQAAg7ALABQAHABAVAqQAzBkAhAkIAAgHQAJhhAigVQAGADALACQAHADABAQQgBAPgHARIgNAYIAAEWIAtABQgBgXABgYIAGg0QgBimAKgzQAaiYBkAEQAAAAAAABQAAAAAAABQAAAAABAAQAAABABAAQACABAAAPQAAAPgNAOIggAbQgtAqAABMIAACwQAABKAEAuQAFAGACADIgEAOQAOBqAnAUIBaAAQAmgpAJg7QAEgfgChKQgChEAJgkQAOg4AugmIARAHQAHAFABAQQAAAcgVA4QgTA3gBBWQAAALAGApQABAVgBASIAngaIDEAAQAFgcANgVQArhDARglQACguAYgpQAXgrAABiQAAAugnBZIgpBbIABAFQAfAeAZAWQAaACASACQASADALAAQBTAAA+iQIAthuQAYg7AWgUQAGADALACQAHADABAQQgBAZgXA6QgZA/gkA6QhgCghVAAQgYAAgVgCIAAAfQAABHgXA+QgeBNg9ApgAhoCzQgPAWABApQAABAAmAyQA0BDBrATIBYAAQAggqAUgzQAVg2AAgwQgBgagKgVQgkgPgSgcQgGgJgEgMIgZgYIimgCQg+AugQAXg");	this.shape_1.setTransform(227.4,48.7);	this.shape_2 = new cjs.Shape();	this.shape_2.graphics.f("#0066CC").s().p("ACpHdQgXgHgiAFQgVAEgegdQiCgegihDQgLgZgBggIABgxQAAgnAJgfIg2AAQiFgHg+hcQgog9AAhHQAAh4AlhzQAwiXBcgkIAJADQAEABAAAPQAAANgWAmIgwBWQhGCHAACCQAAAxAhAzQAyBPBmAAQAZAAAjgCQACgEACABIABgQQAAgdgZg0QgZgwAAg8QAAhJADgVQALg9ApgeIAUAVQAFAHAAAHIgPBCQgPBDAAARQAAAiAZBCQAVA7ADAVIAGgDQA/gpBkARQAfAFAdAKIAAgJQAAg1AdgfQA1g9AcgzQAKgTAFgdQAFgZAAgZQALg4AdgDQAegDAAA5QAAAbhLCLQhLCCAAACQAAAIAGAFQAQALBBAaIB7AAQAlgyBXhQQBBhLgJhOIAFgFQAFgFAPAAQAWAAADAXQACAMgCAPQAABRhEBLQgXAZguArQg7A2gTAUIiFAAQAmAuAAA0QAAAogfBLQgfBNgXAKgAgCB4QgtAHgNAzQgEASAAAyQAAA4AEAPQAMAjAxAoQAsAEAbAHQASAFAGAHIAhACQAiACAIADIBTAAQAMgkAcgsQAUgfAAgfQAAgRgMgYQgPgjgegaIgSgNQgVgIgOgNQg7gchVAAQgeAAggAEgApSgNQgFgaACgfIADgaQAAj8DDg6QAAAAAAABQAAAAAAAAQABABAAAAQABAAAAABQADABAAAOQAAANgYAdQggAlgTAZQhLBhAABbQAAAXAHAgQAJAlAOASQAHgBACgLIABgZQABgBAFgDQAEgEAPAAQAVAAAEAYQACAJgCAPIAAAeQgHAUgrAAQhLAAgPhQgAqgkFQgCgGAAgQQAAghArg0QAwg7AsALIACAFQADADAAAPQhgCJgTAPQgSgGgFgOg");	this.shape_2.setTransform(222.9,47.8);	this.shape_3 = new cjs.Shape();	this.shape_3.graphics.f("#0066CC").s().p("AhbFjQgQgfgDgoIACgmQAAh6BGg5QA6gyBfALQBYAKBCA4QBGA6ABBLIACA1QgBArgOAgQgpBhidAAQiqAAgyhhgAgSCGQgpAzAABHQAAArAYApQAZAtAlAMIDUAAQAog8AIgeQACgNABg+QgBgugCgKQgJgegpggQhQggg8AAQhLAAgoA0gAn3E4QgwgLgNhAQgEgYgBhDQAAi9A4ieQBXj3DBAbQAAAAAAABQAAAAAAAAQAAABABAAQAAABABAAQADABgBAPQguADg3AiQhwBFgvCnQgdBtgCArQgCAiADBaQABAWAEAbQAIAuARARIBkgCQAfgzAKhbQANh0AGgaQAWhOA+gvQBOg6CZgaIBiAAIARAFQAJADgBAQQAAAPgIAGQgCACgPADQjJAchXBAQhCAvgNBRQgDAWgCAzQgBAwgFAYQgQBUhKAxgAJ6EaQhihOgXiXQgJhTgIgsQgLhNgZg3IADgNQAFgHARAAQAqAAAXA1QARAoALBYIAUCUQAOBUAZAoIBTAAQAng/AHgoQADgOAAhDQAAhDgdjfQgBhtAoCtQAoCtABA8QgBBZgFASQgOAzhMBKgAqXBwIhaAAQgagGgHgdQgCgKgBggQAAiCA0hnQBGiLCagsQAAAAAAABQAAAAAAAAQAAABABAAQAAAAABAAQADACgBAOQgSADgfAYQhAAvhABzQgOAagLBEQgMBEgPAYIAAAtIA7AAQAcgHAIgVQAMgdADgBIAOgFIAVATQAEAGAAAIQAAASgUAgQgZAjgbAAIgCAAgAsslMQgGgFAAgRQAAgfBSgiQBOggBBAAQAAAAAAABQAAAAAAABQAAAAABAAQAAABABAAQADACgBAOQAAAOhSAoQhKAkgxAQIgSgGg");	this.shape_3.setTransform(224.4,42.3);	this.shape_4 = new cjs.Shape();	this.shape_4.graphics.f("#0066CC").s().p("Ah+EnQgrgxAAhIQAAhwBIguQA9gnBfAQQBZANBFAyQBIA2AAA5QAABAgUAwQgoBihpAAQiyAAhIhSgAhfBqQgYAdAAAtQAAAsAwAuQA6A2BUAAIBsgCQATgMAVg3QAUg0AAgfQAAgdgGgNQgHgQgXgNQgfgSizg2QhKA9gOAQgAK2ELQgngfhaivQhWimAAgdQAAgPABgFIABgCQAoALAmA9QAZAoAjBTQAnBdAOAbQAdA1AbAAQBHAAACiMQAAgrgGhIQgGhNAAgTQABAAADgFQAFgHAQAAQAWAAADBYQACAsgCAsQAABJgIAtQgRBfgyAdgApSEBQg3gQgPhHQgFgZAAhJQAAhcAGgVQANgqBMhiQAGACALACQAIAEAAAPQAAAWgjBCQgjBDAABJQAAA1ADATQAHAxAbALIBTAAQAuguAjhXQAuhvAQgaQAthJBRgpQBkgzCugNQAAAAAAABQAAAAAAAAQABABAAAAQABAAAAABQADABAAAPQAAAKhRAYQhsAghAAlQhAAmgUAPQgoAfgJAgQgwDChjBHgAsaBXQghgGgJgdQgDgKAAgbQAAgdAjhtQAriIAvggQAGACALACQAIAEAAAPQAAAKgxB8QgyB+gBAjQAFADAdgDQAbgEAOgGQAGADALABQAIAEAAAQQAAAagjAUgAs+lEIgHgJIgCgQQAJgJAPgIQAUgKAVAAQAAAAAAABQAAAAAAAAQABABAAAAQABAAAAAAQADACAAAOQAAAWgUAKIgUAFQgQAAgFgDg");	this.shape_4.setTransform(227.4,42.8);	this.shape_5 = new cjs.Shape();	this.shape_5.graphics.f("#0066CC").s().p("AhdEhQgXgegMgjIgGgfQAAhqBCg5QA7gyBUAGQBVAFA7A4QBBA/AABjIAEAoQABAhgGAZQgYBOhuAAQioAAhKhggAhBB7QgTAkAAAnQAAAgA2AuQA7A0A/ACIBmAAQAXgXALgtQAGgcABgVQACgcAAgRQgBgggQgWQgrg/iqgEQgxAggXAsgAJnCWQgphEAAgWQAAg8AQgEQANgDAUAiQASAgARAwQAPAtABAZIAFABQAFABADADIBDgCQASgeAIgmQAIgtAHgeQABAAACgGQAGgHAQABQARAAAEAMQADAHAAAXQAAAwgYAyQgkBFhBABQg2gBgyhUgApDDNQgigggIg2QgDgUAAhQQAFgDACgHQADgFAQAAQAuABAEA+QACAigHAxIAAACQBCguAxg+QAbgjAthIQAqhGAcghQAtg1A+giIBQAAQAJADAIAJQAJAIgBADIgHAYIhTAIQhLAjgtA2QggAlgeBCQgoBWgMAUQgkA9g2AsgAsvAbQgJgMABgQQgBhBAug/QASgZAMABQAOABABAlQAAARgMAoQgMAogJASQAaADARAIQAPAGAEAIQgHAQgEAFQgIAIgaABQgxgBgRgbgAtJlaIgCgPQAAgGAJgHQAIgIAHgCQARAHAIANQABAHgHAIQgGAKgNAGQgOgGgIgHg");	this.shape_5.setTransform(225.9,44);	this.shape_6 = new cjs.Shape();	this.shape_6.graphics.f("#0066CC").s().p("AA7F2QiCgcggg7QgLgVgBgfIABgzQAAidA/g7QAzgzBUAYQBLAXA/A/QA+BBAAA5IABA9QAAAYgHAPQgKAXhZBmgAg8BkQgEAQAABMQAAA4AIAQQAYAzBWAEIBuAAQA0hOAGgMQAMgbAAg3QAAgngEgQQgGgVgWgOQghgWi0guQgqBRgHAegAKchEQglghgHgcQAhgMAlAUQAWALAzAiQAegGgBgMQgDgbABgCIAFgGQAFgEAPAAQAVAAAEAZQACANgCAPQAAAlgCAFQgJAPgsAAQhFAAg0gtgApDghIgUgQIgPgMIAAg8QACAAACgGQAGgHAPABQAUAAAFAWQACANgCAMIBGgCQApgaATgqQALgXAMg3QAMg0AOgZQAWgnAsgYIARAHQAIAFAAAQQhzELhQAugAtEjTQgIgOAAgQQAAgWADgPQAzgVAJAPQAEAHAHAVQAKAXAQAUQgJAQgEAFQgHAIgUAAQglABgPgcg");	this.shape_6.setTransform(225.9,69);	this.shape_7 = new cjs.Shape();	this.shape_7.graphics.f("#0066CC").s().p("ABAHbQh1gtgfgvQgPgYABhKQAAhRA1g7QAug2BFgLQBFgLAwAsQA1AwAABmQAABYgEARQgLA4gzAzgABGCEQgwAIghAnQgmArAAA6QABAsAUAhQAcAuBDARIBdAAQAXgZAFguQABgMAAhEQAAhMglgkQgagaglAAQgKAAgJABgAogj0Qg3gOgKgXIAAgtQACAAAFgEQAEgEAPAAQAOABAEAFIACAMQADASAyAAQAtAAAPgiIAKgcQAGgQALgIQARALADAEQAEAGAAASQAAAegMAVQgSAfgtATgALwkKIgDgPQAFgKAmgSQApgTAWAAIACAIQACAHAAAPQABATgKALQgOAPgkAAQgkAAgMgNgAtYm0IgDgPQABgFAIgIQAJgHAHgDQAQAHAKAOQAAAHgHAHQgGALgNAEQgOgEgIgIg");	this.shape_7.setTransform(225.4,92);	this.shape_8 = new cjs.Shape();	this.shape_8.graphics.f("#0066CC").s().p("AjiLTQgWggAAglQgBh/A0g9QAsg0BFAHQBAAGAwAyQA0A0AAA/QAAA5gVAwQgkBYhXAAQh0gBgug9gAijIGQgjAxgBBdQAAAPAPANIAwAsQCogDADgLQAAAAgMgUQgKgRAHgTQAKgdgBgmQABgygjgjQgigigtAAQgvAAggAqgAq2q2IgSgFQgGgGAAgQQAAgQAJgEQAFgCAKAAIBJgGQABgCAOgMQANgLAAgKQARALADAEQAEAHAAARQAAAZgCAFQgIATgjACgAKgrMIgDgPQAAgFAJgIQAJgHAIgCQAPAGAKAOQgBAGgGAIQgHALgLAEQgQgEgHgIg");	this.shape_8.setTransform(241.4,139);	this.shape_9 = new cjs.Shape();	this.shape_9.graphics.f("#0066CC").s().p("AivBtQgOgXgBgeIACgeQAAg1ATgzQAZhFAzgaQAjgRBGAWQAOAEBWAjQA3ASAQAkQAHANAAAdIABAyQgBAqgKAeQgfBch3AAQihAAgshIgAhehaQgsAlAABPQAAAiAUAbQAfAqBHAAIBqgDQASgSARg5QAPgxAAgYQAAgegsgdQgsgdg0gFIgRgBQgvAAgeAag");	this.shape_9.setTransform(235.3,313.2);	this.shape_10 = new cjs.Shape();	this.shape_10.graphics.f("#0066CC").s().p("AlxBjQgagPgDgKQAAgKAJgJQAHgJAIgCICTAAIgBgJQAAgkArgmQARgQBVg7QDXAJAyAZQATAKABAPQABAIgEASQAAAngIAPQgDAGgNANIDIAAQAGADALACQAHAEABAQQAAAPgJAGIgQAFIqXAEIgLALQgIAEgRABQgRAAgcgQgAhagqQggAQgbAaQgOANgQATIEqgDQAGgFAJgSQALgTAFgPQhSghhDAAQgxAAgqATg");	this.shape_10.setTransform(236.4,321.9);	this.shape_11 = new cjs.Shape();	this.shape_11.graphics.f("#0066CC").s().p("Ar8EGQgKgDgIgKQgGgKgBgMQAFgEALgFQAJgFAAgBIX4AAQAHADAKACQAJAEAAAPQAAAQgJAGIgRAEgAhvA6QgIghABheQAAhgAlg1QAhgvAwAEQAwADAiAyQAmA3gBBXQAABfgCAUQgIBLgjAcIhiAAIgBAAQhEAAgShegAhCiEQgDATAAAxQABAqAHAlQANA/AeAWIBEgDQACgGAHgUQAFgSAGgIIAAjkQgogIhEgCQgWAKgGAzg");	this.shape_11.setTransform(236.4,303.1);	this.shape_12 = new cjs.Shape();	this.shape_12.graphics.f("#0066CC").s().p("AvhKJIgXgRQgNgKABgIQAAgOALgGQALgGAPAGIfMAFQAGACALACQAHAEABAQQAAAQgJAFIgQAFgAirkxQgmgkAAhnQAAh2A2g0QAuguBHARQBBAQAyA/QA1BEAABXIABAnQgBAcgKATQgdA3huAAQhxAAgnglgAh5o/QgmAhABBmQAAAtADAPQAMApAqAQICgAAQAUg8AAgeQAAgoglgzQglgygrgXQgZgMgUAAQgWAAgQAOg");	this.shape_12.setTransform(238.4,266.4);	this.shape_13 = new cjs.Shape();	this.shape_13.graphics.f("#0066CC").s().p("AwtAZQgKgEgIgKQgGgKgBgJQAFgEALgGQAJgFAAgBMAhbAAAQAGADALACQAHAEABAPQAAAOgJAGIgQAFg");	this.shape_13.setTransform(239.9,329.9);	this.shape_14 = new cjs.Shape();	this.shape_14.graphics.f("#0066CC").s().p("AqQPEIgDgPQAFgHANgLQAMgMAGgDITqAAQAGADALACQAHAEABAPQAAAQgJAGIgQAEIp3ADQp1AEgIADQgQgFgHgHgAikpOQiahuAAhVQgBhyA8gvQA0gqBPATQBLASA1A+QA7BBABBPQAAA+gEAMQgKAigxAvgAjhuIQgsAhAABXQABAaAkAlQAXAXA9A3ICJgCQAKgXAEgcQAHgcgBgTQAAg4gpgyQgqgwg2gRQgXgIgUAAQgeAAgYASg");	this.shape_14.setTransform(247.4,235.7);	this.shape_15 = new cjs.Shape();	this.shape_15.graphics.f("#0066CC").s().p("AkWR4QgLgEgHgKQgHgKAAgLQAEgEALgGQAKgEAAgBIJMAAQAGACALACQAIAEAAAQQAAAQgJAFIgQAFgAjQsFQhqhDgLgOQgIgMgBgSIABgxQAAhUAXgrQAshTCAAAQBbAAA5A/QAtAvAAAfQAABIgZApQgbArhbBJgAiKw6Qg+ABgmAhQgtAnAABMQAAAnAKAOQANATA7AkIBsgDQBihhAAhTQAAgdgsgXQgrgWg0AAIgEAAg");	this.shape_15.setTransform(248.8,218.9);	this.shape_16 = new cjs.Shape();	this.shape_16.graphics.f("#0066CC").s().p("ABSTrIg1gFQgKgEgIgKQgGgKAAgLQAUgOA3ACQAgAABNAHQAJADAIAJQAJAIAAAEIgIAXQgbADgaAAQgPAAg5gFgAi0uTQgigzAAgrQAAg/ALguQAVhfA6AAQAZAAAKAFQAAABABAAQAAAAAAABQAAAAABAAQAAAAABABQADABAAAPIgpBWQgnBWAAAJQAAAbAcApQAlA3A2AAQBXAAAjhOQAKgYAEgdIADgaQAAg0gagYQgsgpgZgzIhZgDQgKgDgHgKQgIgKAAgMQAHgGAVgDQAcgEBDgCQBoBaAUAlQAMAXgBBMQAABFgVAwQgpBXhkAAQhtAAg1hSg");	this.shape_16.setTransform(239.9,206.9);	this.shape_17 = new cjs.Shape();	this.shape_17.graphics.f("#0066CC").s().p("AgJDaQhggbgvg3QgqgwAAg/QAAgkAphKQAzhfBEAAQAZAAAJAFQAAAAAAABQAAAAAAAAQAAAAAAABQABAAAAAAQADACAAAOQgkAcglAjQhLBEAAAxQAAAsAeAhQAjAlBOAcIBLgCQAqhHAZgnQADgJAAhHQAAgzgHgMQgVgohZgXIgDgPQBPheAzBWQAoBCAABVIABBDQAAAVgIANQgpAvhDBfg");	this.shape_17.setTransform(233.9,90.7);	this.shape_18 = new cjs.Shape();	this.shape_18.graphics.f("#0066CC").s().p("ABLPuQAAgSAMgGQAKgFAXAFIADAEQACAEAAAOQAAAZgCgCIgJAEQgIAEgGACQgZgZAAgGgAgmqUQhjgvgSgeQgIgOgBgVIABgwQAAhlAlhGQAvhbBMBfQANgKAKgDIBkAAQAiAQAJA5QACAPAAA/QAABLgEALQgGAWg3BRgAhpuLQgIARAABGIgDAYQgBAVAEAQQAOAvBEAAIBxgDQAGgfAPgwQAMgmAAgWQAAhHgKgWIhVgDQgKgDgIgJQgFgIAAgFQhTAYgTAsg");	this.shape_18.setTransform(235.8,231.6);	this.shape_19 = new cjs.Shape();	this.shape_19.graphics.f("#0066CC").s().p("AgaCzQhTgagkg3QgagpAAg6QAAiyCtAAQCCABAfBEQAPAigLAoQAAA6gRA2QgTA9gnAqgAgBh/QgxAFghAgQgmAiAAA1QAAASAcApQAeAtAlAaIBngDQAZgtAJgpQAGgeAAguQAAgyglgXQgbgSgkAAIgSACg");	this.shape_19.setTransform(240.6,213.5);	this.shape_20 = new cjs.Shape();	this.shape_20.graphics.f("#0066CC").s().p("AilBbQgJgaADgeIAFgaQAAh4A1gqQAtgiBGAaQA/AVA2A1QA1A0AAAjQAACuitAAQiIAAgchTgAhyg2QgCAQAAAqQAAAuADAOQAKAqAjANIB4AAQA2giAMgeQAEgLAAgsIAAgbQgCgGgHgDQgigQgngoQhxADgFgGIACgIQABgGgNgFQgUATgGApg");	this.shape_20.setTransform(247.1,321.9);	this.shape_21 = new cjs.Shape();	this.shape_21.graphics.f("#0066CC").s().p("Ao5AYQgKgDgIgKQgGgKgBgJQAFgFALgFQAJgEAAgBIRzAAQAGACALACQAHAEABAPQAAAPgJAFIgQAEg");	this.shape_21.setTransform(252.9,335.9);	this.shape_22 = new cjs.Shape();	this.shape_22.graphics.f("#0066CC").s().p("ArtB+QgKgEgIgKQgGgKAAgLQADgEAMgGQAKgEgBgBII2AAIgBgTQABgQAYgmQAdgoAlghQBrhbBpA7QAjAKAJAkQABAKAAAjQAAA4gOAWIgHAJIJeAAQAHACAKACQAJAEAAAQQAAAQgJAFIgRAFgAhWADQgvAnAAAGQgBAZADgCIC3AAQAvggAIgMQAHgLABgcQgBgRgDgJIgHgMIh9AAQgHAHg6Aug");	this.shape_22.setTransform(246.9,327.7);	this.shape_23 = new cjs.Shape();	this.shape_23.graphics.f("#0066CC").s().p("AugEVQgMgEgGgKQgIgKABgLQADgEAMgGQAKgEAAgBIdBAAQAHACAKACQAJAEgBAQQAAAQgIAFIgRAFgAiZBQQgIgZACggIAGggQAAhgACgXQANhdAxAAQAaAAAEAFQAAAAABAAQAAABAAAAQAAABABAAQAAAAABABQACABABAPIgaBZQgZBXAAAGQAAAoAEAPQAMAyAsAMIBgAAQANgmAFghQAFgdgBghQACgogBgSQABgegJgVQgVg1hhg9IgCgPQCFgdAiBjQAMAiAAA1QABAdgCAvIADAlQACAmgFAcQgUBahkAAQiEAAgahNg");	this.shape_23.setTransform(248.9,310.6);	this.shape_24 = new cjs.Shape();	this.shape_24.graphics.f("#0066CC").s().p("AtvIiQgKgDgIgKQgGgKAAgMQADgEAMgFQAKgFgBgBIbfAAQAGADALACQAHAEABAPQAAAQgJAGIgQAEgAhPiiQhvgxgYgnQgKgRgBgYIABgxQABhDAzg8QAyg6BAgQQBDgRAsAvQAzA3ABCBQAABDgFAQQgNA2g5AcgAhtnGQgeAdgHAKQgcArABAhQgBAxANAaQAZAyBIAAQAaAAA1gDQAegGAHgrQACgNAAgwQAAg8gDgMQgHghgng4IhYAAQAAAKgaAYg");	this.shape_24.setTransform(250.9,284.7);	this.shape_25 = new cjs.Shape();	this.shape_25.graphics.f("#0066CC").s().p("AoRKDQgKgDgIgKQgGgKAAgMQADgEAMgFQAKgFgBgBIQiAAQAHADAKACQAJAEAAAPQgBAQgIAGIgRAEgAjnl4QgLgXADgfQAGgegBgGQAAh5A7gnQAvggBQAdQBCAYA7A4QA5A2AAAmQAAA2gYAlQgqA/hmAAQikAAghhJgAiOpFQgqAcABBgQAAAvAGAJQAMASBFAZIBvAAQAdgSAUgfQAVgeAAgaQgBgRgqgmQgsgpgugUQgfgMgYAAQgWAAgRAKg");	this.shape_25.setTransform(251.9,276);	this.shape_26 = new cjs.Shape();	this.shape_26.graphics.f("#0066CC").s().p("Ak6JFQgKgEgHgKQgIgKAAgLQAFgEALgGQAJgEAAgBIJ1AAQAGACALACQAHAEABAQQAAAQgJAFIgQAFgAjflGQgZgagBgnQAAhhA7gyQAxgsBOADQBGACA3AqQA5AtAABAQAABDgOAXQglA7h/AAQh2AAgugxgAiwnRQgXAqABAeQgBAOAfAXQAXARAVALQCPAKAng0QAMgQABgWIgBgWQABgVAAgKQgBgRgLgKQghgbiOgIQghAJgbAxg");	this.shape_26.setTransform(253.4,282.2);	this.shape_27 = new cjs.Shape();	this.shape_27.graphics.f("#0066CC").s().p("Ah2F+QgLgEgHgKQgHgKAAgLQAEgEALgGQAKgEAAgBIEMAAQAGACALACQAIAEAAAQQAAAQgJAFIgQAFgAg6guQheg5gNgTQgIgMgBgSIABgtQAAhbAwgzQAsgtA/ADQA9ADArAyQAxA3AABYQAABAgCAMQgGAwgbAPgAhskVQgPAVAAA8QAAAiAFAIQAJAPA6AoIB+gCQAKgeAAg4QAAgZgIgcQgMgpgXgXQgkgGgaAAQhAAAgYAhg");	this.shape_27.setTransform(250.8,304.1);	this.shape_28 = new cjs.Shape();	this.shape_28.graphics.f("#0066CC").s().p("AheCnQgLgDgHgKQgGgKgBgMIAFgFQAFgGAFgBQAHgCAXAAQhEgigSgSQgTgTABgtQgBhmA0gqQAsgkBFASQA/ARAxA2QAzA5AAA9QAAAygBAGQgDAOgOASIAYAAQAGADALACQAHAEABAPQAAAQgJAGIgQAEgAhdhZQgjAZgBA/QABASAgAaQAcAXAlAQIB5AAIAHgWQADgOAAgQQAAgrgkgnQgigjgsgMQgQgFgPAAQgbAAgVAPg");	this.shape_28.setTransform(251.4,325.6);	this.shape_29 = new cjs.Shape();	this.shape_29.graphics.f("#0066CC").s().p("AlIDMQgMgEgGgKQgIgKAAgLQAEgEAMgGQAKgEAAgBIFJAAQh8gDgwhZQgPgdgGghIgBgeQgBheA0guQAvgpBCAKQBCALAuA4QA0A9AABYQAACJh6ACIE8AAQAHACAKACQAJAEAAAQQgBAQgIAFIgRAFgAiLhTQgFANAAArQABAqAQAUQAVAaBQAmIBRAAQAXgSAFgbQABgHABgiQAAgxgKgQQgHgNhChKIhTgDQgvAcgLAfg");	this.shape_29.setTransform(253.9,320.9);	this.shape_30 = new cjs.Shape();	this.shape_30.graphics.f("#0066CC").s().p("AmTEBQgMgDgGgKQgIgKAAgMQAEgEAMgFQAKgFAAgBIMoAAQAGADALACQAHAEABAPQAAAQgJAGIgQAEgAiyANQgLgZgBggIACgcQAAhdAxgzQAugtBBAFQA+AGAuAzQAxA6AABZQAAAsgnAwQgvA5g5AAQiAAAgkhUgAh8ihQgPAZAAA8QAAApAaAiQAiArBAAAQAwAAAvhiQAAgegWgqQgSgmgXgWQglgMgdAAQg1AAgWAng");	this.shape_30.setTransform(252.4,316.6);	this.shape_31 = new cjs.Shape();	this.shape_31.graphics.f("#0066CC").s().p("AiOC4QgZgIgEgEIgDgPQABgGAIgHQAJgIAHgCIBaAAQhRgXggg7QgWgoAAg8QABg6ARggQAeg3BSAAQCHAAAxBaQAYAtABBFQgBA1gCALQgKAogqATIBQAAQAGADAKACQAIAEAAAPQABAQgJAGIgQAFIiIACQiGAEgJAEIghgLgAhqh8QgmAXABA1QAAApAOAfQAaA4A5gBIB5AAQAMgLAFggIACgfQAAgyglgoQgigjgugMQgSgEgQAAQgcAAgVAMg");	this.shape_31.setTransform(254.9,323.9);	this.shape_32 = new cjs.Shape();	this.shape_32.graphics.f("#0066CC").s().p("AkSDZQgKgEgIgKQgGgKAAgLQADgEAMgGQAKgEgBgBIIlAAQAGACAKACQAIAEAAAQQABAQgJAFIgQAFgAirAWQgMgVABgbIADghQAAhhAzgmQArgiBDATQA9ASAvA2QAyA6AABEIACAZQAAAUgHANQgXAohhAAQiWAAgkhBgAh9hmQgDANAAAnQgBAoAGAKQAOAYA6AIICDAAQAHgLACgGQAAgFABgRQgBg/g8gtQgpggg9gOQgpAbgLAgg");	this.shape_32.setTransform(253.4,321.6);	this.shape_33 = new cjs.Shape();	this.shape_33.graphics.f("#0066CC").s().p("AmJCqQAAgRAJgGQADgDAMgEIEmAAQhhgjgTgTQgMgMgBgTIABgtQgBhlA3g5QAxg0BHAAQBFABAyAxQA3A2AABZQAAA9gEAPQgHAhgdAmIEJAAQAGADALACQAHAEAAAQQABAPgJAGIgQAFIluADQltAEgIADQgYgYAAgHgAhFhpQgjABgWAVQgUANgFAlQgDANAAAcIgBAlQABAJAJAFIAoAMQApAOAwAUIBYAAQAXhUgBghQABg5gIgPQgXgzhXAAQgRAdgdABg");	this.shape_33.setTransform(253.9,323.2);	this.shape_34 = new cjs.Shape();	this.shape_34.graphics.f("#0066CC").s().p("AitDDQgMgEgGgKQgIgKABgMQADgDAMgGQAKgFAAgBIBPAAQgygXgZgxQgOgegFgjIgBgeQABhFATgkQAkhBBjAAQB5AAAlBQQAQAgAABFQAAA4gSArQgQAmgbATIBgAAQAGADAKACQAIAEAAAPQABARgJAFIgQAFgAhmh5QgkAkAAA/QAAA2AGALQAPAZBRAsIBggCQAag2ACgPQACgFgBg0QABg9glgmQggghgtgDIgFAAQgrAAgeAeg");	this.shape_34.setTransform(254.4,323.9);	this.shape_35 = new cjs.Shape();	this.shape_35.graphics.f("#0066CC").s().p("AgwDLQgMgDgGgKQgIgKABgMQAMgCgDgDQgBgBgBgBQAAgBgBgBQAAAAAAgBQAAAAABAAIAMgCQg/gNgfgoQgZggAAgrQAAhJAPgpQAZhDBGgYQCig5AzBKQAZAjAABnQAABDgXArQgYAwgxARIAUAAQAHADAKACQAJAEAAAPQgBAQgIAGIgRAEgAAAh7QgvAUglAsQgnAtgBAlQAAAjAIAIQASATBSAXIBEAAQA6gtAKgaQAEgLABgzQAAhNgngYQgQgKgUAAQgXAAgbANg");	this.shape_35.setTransform(249.9,323);	this.shape_36 = new cjs.Shape();	this.shape_36.graphics.f("#0066CC").s().p("AGVJGQgegPgKgdQgFgPAAgXQgBgjANgiIAbhBQAoheABiDQgBgPACgFIABgCQAsgYAKAsQADALABA5QAABPgOAbQhECJgIAUIAAA5IACADIBGgDQAKgUAPglQAPgmAIgPIAPgFIAUAWQAEAGAAAHQAAALgdA6QggA9gNAFgAogGcQgSgVgEggQgCgNAAgsQAAiXBNh2QBliXDjhUQCLgzDmg+QCbgpAsgkQAXgUB1h3QBphdgBBOQAAAvhVBDQgaAUiFBYQhkBBjDAwQjCAogqAJQijAlhuCBQhVBmgjCAIAAB+QBEgZAdglQASgZALgvQALgzAMgUQARgeAngVQAMgZAugeQBMgxBrgEQAGACALACQAHACAAAPQABAQgJAGQgCABgOAEIhWAFQgOAPg1AqQgnAfgNAWIgOAEIgNAUQgmA7gGAcQgEAdgaAqQgdAugjAZgAqACIQgJgRABgNQgBgqBlhkQBjhmAAAxQAAASgbAkIg4BBQhLBXAdAYIgFAOQgEAJgQAAQgYAAgNgcgAoTjSQgIgFAAgRQABgOAfgVQAfgVAWgBQAAAAABABQAAAAAAAAQAAABABAAQAAAAABAAQACACAAAOQAAAMgbAbQgbAagKACIgSgGg");	this.shape_36.setTransform(271.4,224.1);	this.shape_37 = new cjs.Shape();	this.shape_37.graphics.f("#0066CC").s().p("AiqKYQgsgtABhAQgBhZAdg3QAuhXBqAoQB1gsA+B5QAUAoALAzQAHAkAAAPQABArg/ArQhDAvhUAAQhbAAgyg0gAicHkQgHAPgBA0QAAAzAGAJQAJANBEAoQBpgEA7gdQA0gYAAgfQAAgPgZhBQgZhDgNgKIi1gDQgZAogWAcgAnKF4QhKg/gFgKQgHgJAAgyQAAi/BvhmQBNhHDQhOQEJhkB0g/QDgh8CojGIgBgFQABgIAPgJQARgKAWAAQAAAAABAAQAAABAAAAQAAAAABABQAAAAABAAQACACABAOQgBAPgOAMIgIAFQgWBPksC+QhzBJh2BBQhrA7gTAFQjZA1iHCIQh6B7AACDQgBAWATAXQAUAbAdAAQACAAASgjQAZgxAigqQByiUDWhjQATAFAAACQAEAEAAARQAAAYh3A9QiFBFgSAYQgTAagiBUQgcBIgqAogAGLE7QgFgRACgUIADgSQAAgnAPhcQAQhZgBgsQgGiTAbAvQALARAIAlQAJAnAAAaQAABcgOA5QgPA5gBAqQABAQAGAMQAEAHAJANQAegcAfhBQAihLAQggIAOgFQARALADAEQAGAHAAARQgBAeg5BeQg8BhgbAAQg/AAgMgzgApuEdQgCgJAAgZQABgNAEgQIgDgHQgCgJAAgZQAAgdA6h4QA5h3AUgPQAHADAKACQAJAEgBAPQAAAfg2BwQguBhgJA3IAAAeQAKgBAPAFQAAABAAAAQAAAAAAABQAAAAABAAQAAABABAAQADACgBAOQABAZgDgGIgGAEQgHADgOAAIAAAIQgDAAgHAEIgQAIQgRgLgGgUgAqlAKQgGgFAAgOQAAgIAagvQAdg1AUgFIARAHQAHAFABAQIgWAzQgaAzgcAIIgSgGg");	this.shape_37.setTransform(254.9,270.7);	this.shape_38 = new cjs.Shape();	this.shape_38.graphics.f("#0066CC").s().p("AkDHpQghgwAAgyQAAgKACgMQgXAMgiAAQhwAAgcg2QgIgSAAgWIADgVQAAiMBQhoQBch3DQhVQB2gxDSifQDOibBFgZQAAAAAAAAQAAABAAAAQABAAAAABQABAAAAAAQADACAAAOQAABAiTBfIlDC4QjYB8hpBeQiTCFAACDQAAAdADAFQANAWA4AAQAZAAAegDQAAgiACgdQAFg5AQgrQAyiECbAAQAZAAAPAFQAAABAAAAQAAAAAAABQABAAAAAAQABABAAAAQADACAAAOQAAAVg0ANQhDASgdAbQguAqgGAwIABAgIAAAHQBShZCqBDQAqAUAKAxQADANAAA3QAABKgMAjQgfBUhfAAQiDAAg4hSgAjJEtQgpAqAAA4QAAAeAXAWIBKBBICFAAQAVglAFgnQACgKAAg0QAAgMgGgZQgGgfgGgQQg/gcgwAAQg2AAgiAjgACrGHQgPgDgUgTQgUgVAAgOQAAgpA2iOQAziHAUgXQAMAFAFADQAIAJAAAQQAAAtgtBqQgtBpAAAsIAAAOQABAAAAgBQAAAAAAgBQABAAAAAAQAAAAAAABIBigDQAugzBeizIAPgFIAUAWQAFAGAAAHQh8DcgzAjg");	this.shape_38.setTransform(262.7,282.2);	this.shape_39 = new cjs.Shape();	this.shape_39.graphics.f("#0066CC").s().p("AjbIpQgFAFgIAEIiCAAQhEgYgPhcQgFgdABghIACgfQAAiTBgh4QBpiBDghnQA8gdBYhHQBLg9BDhGQAWgXBWiQQBLhtAABlQAABmiFBwQhBA3jjCRQjKCDhYBWQiFCEAACJQAABCADAVQAHA3AbARIBkAAQgRgtAAhaQAAg9AchZQAoiCBIAAQAZAAAAAFQAAAAAAAAQAAABAAAAQABAAAAABQAAAAABABQADABAAAPQAAAHg8BjIgQAdQAhgSArAAQBAAAAsAqQAOAMAKAQQALg1AlheQAth1ASgbQAPAPAFAPQAFALAAAQQAAA4gfBAQg3BzgEANIAAAqIBugCQA2gzBIhjQBXh3AggkQAGACALACQAIAEAAAQQAAAYhrCNQhvCTgvAYIiIAAQgBBDgIAeQgbBdhbAAQhdAAgxgxgAjNFMQgTAgAHAqQAAAxAZAlQAkA3BOAAQAzAAAUhNIAIhRQAAgjgmgyQgvgMgjAAQg+AAgYAog");	this.shape_39.setTransform(274.2,280.1);	this.shape_40 = new cjs.Shape();	this.shape_40.graphics.f("#0066CC").s().p("AjfIbQhIgYgQgmIgBgDQgGADgFACIhlAAQhOgkgThIQgIgbABhiQAAiiBghUQBCg5C1g+QDlhPBng2QDOhrCYizIARAIQAHAHABAQQAAB7ifBaQhVAykGBbQj0BVhkBCQifBlAACQQAABKAFAUQAMAyAzAlIBJAAQATg8AAgaQABgNgLgqQgKgqABgMQAAgwAHgYQAJgdAbgVQAoghC/hKQAHABAKACQAJAEgBAQQABAMgnASQg3AWggAPQh9A7AABPQAAAIAFAVQAIgOAKgMQAvg1BHAEQBDAFAxA4QAWAZALAeIAkguQBbhvABgHQAVg/gBhBQAngxAJAYQACAHABAyQgBBJgEAYQgFAbgTAXQggAhgcAeQgtAwgxBCIACAYICrgCQAqgbBKg6ICBhkIARAGQAHAFABAQQg1Avg9AyQh2BkgiAQIivAAQgBAXgCAIQgMAwgvAVgAkMGUQAAAUAIANQAHANAlAkICegCQANgTAKgfIACgHQgGgIgEgKQgFgOgBgGQAAgOATgeQgBgKgBgEQgJgXg1g5Ih9AAQgxBeAAA7g");	this.shape_40.setTransform(277.4,261.4);	this.shape_41 = new cjs.Shape();	this.shape_41.graphics.f("#0066CC").s().p("AgMHzIhRhCQgTgQgEgXQgUAFgaAAQigAAgvhDQgGgIgEgKIghAaIiWAAQhXg3gUhKQgIgcAAhzQgEhGABgjQACg+AdgqQBOhzFOhDQAPgOBVgGIETghQCqgYA9geQApgUA/gjQAzgVAqANQAAABAAAAQABAAAAABQAAAAABAAQAAABABAAQACABAAAPQAAAPg2AdQg7AghYAdQjqBLjrgJQgFAHgTAEQgaAGg6ADQk+AxhLBpQgcAngCA6QgBAgAEBAQAABVAGAcQAPBLA5AhIB6AAQATgSAGgOQAFgLAAgRQAAgNgUg9QgUg9AAgWIgCglQgBgXAGgNQARgmBLgEIAqgVQCAg6A8AIQAHADAKACQAIADAAAQQAAAQgIAFQgCACgPADQhYAChMAtIgCABQgHAMgvAXQg3AeAAATQAAAiAUAsQAGALADAMQAMgRAQgQQA0g2BHgSQBLgSAxAlQA4AqAABoIgBAtQAjglA1gwQC0imA4gOQAAABAAAAQABAAAAABQAAAAABAAQAAABABAAQACABAAAPQAAAChIBNQhNBTgVAgQgGAKhlBDQhbA/AAAVQAAALA/A4QDhgXAkhIQALgnAGgSQALggAkgRQBDgdCGg3QB+gzADAAQAZAAAAAFQAAABAAAAQABAAAAABQAAAAABAAQAAABABAAQACABAAAPQAAAmiUA2QivBAgWASQgUARgSAiQgSAngMASQgqBFhkAOgAlREFIgBAcQABALAJAGQAMAJBrAeIBcAAQAfgRAHgrQACgMAAgsQAAgygDgKQgIgfgpgZQjQAJAACLg");	this.shape_41.setTransform(282.2,213.4);	this.shape_42 = new cjs.Shape();	this.shape_42.graphics.f("#0066CC").s().p("AhYFeQgNgTgIgUQgaAJgnAAQiWAAg2hVIgIgPQgUAKggAAQiTAAhFioQgVg1gMg9IgGg1QAAjqCUhFQDmhtI3EcIDfAAQA0gnAYAFQAsAKAtgLQAGACALACQAHAEABAPQAAATgXANQgnAVhigBQgFAFg7AFQgzAFgaAAQhHAAhnggQg8gTiCg0Qh/gyhBgUQhpgghOAAQizAAg+CCQgbA6gBBcQAAAOAJAoQANAyATAsQA5CEBcAAQAaAAAPgCQAHgLACgKIABgcQgBgogGgUQgJgcgjgkIAAh2QACAAADgGQAFgGAPAAQADAAAkB9IAJAaQAMgaAUgVQAyg2BGAGQBIAGAxA/QArA1AJBRQA7gUDFgzQAGACALACQAHAEABAPQAAAQgJAGQgCABgOAEQiZAcg8AdQgZALgPAOIACAaQACAcgHATQgDAIgFAHQAKAXATAYQAtA8BNAAQCHAADOh7QA1gfBWg3QBBgmAbAAQAaAAAEAFQAAAAABAAQAAABAAAAQAAAAABAAQAAABABAAQACACABAOQgBApj3B2Qj2B2hMAAQiWAAg/hagAlZBBQgIAWgBA1IAAAjQABARAHAMQAUAcBdAhIBvAAQgBgOAAgOQAAgtAFgQQAEgLAJgJQgCgcgJgWQgWg1gLgpQhFgBgngHQgWgEgFgDQgvAigOAig");	this.shape_42.setTransform(255.9,132.5);	this.shape_43 = new cjs.Shape();	this.shape_43.graphics.f("#0066CC").s().p("Am7FwQgPg2gEhBIgCg4QABhkAGgiQANg7AfgPQACifAwhWQAqhNBegoQAXgKCtgzQCIgpBeg7IARAGQAJAFgBAQQAAAPgbAYQgcAagwAXQh5A8icgBQhWAigrAzQghAngNA+QgIAigKBIQgFAfgKAaIAFABQAAABABAAQAAABAAAAQAAAAABAAQAAABABAAQADABAAANIgfBZQgdBYAAAPQAAA7AeBgQAqCHBDAAQAvAAAQghQAIgQgBgSIgZhMQgYhMAAgnQAAg4AKgqQARhGAqAAQAZABAAAFQAAAAABAAQAAABAAAAQAAAAABAAQAAABABAAQACABABAPQAAALgaAsQgZAtAAAgQAAARAMAtQACgKACgEQAHgLBJg+IBogGQA7hVAnBMQAeA7ABBRIAAACQBAhtBBhgQCgjrAABTQAAAyiHC3QiHCsAAACIABAOQADAAACADICbAAQAQgNA7g7QAygxAKgDQAMAEAFAGQAHAIABAQQAAAgg/A0QhMA9hcABQhZAAgjgVQgLAjgTAQIiLAAQg+gSgggdQgBAzgJASQgZAwhaAAQh5AAgsisgAAZDUQgEAHAFAIQAFAJgDABQgIAIh8AAQgPAKgNAbQgLAYAAARQgBAaAaAfQAdAlAmAAIBzgCQAKgeAAhBQAAg0gCgOQgJgrgdAAIgJABg");	this.shape_43.setTransform(212.9,64.5);	this.shape_44 = new cjs.Shape();	this.shape_44.graphics.f("#0066CC").s().p("Ag2InQhBglgsghQgXAKghAAQiNAAhJjwIgCgGQhPgUgihXQgOgjgFgqIgCgjQAAh2AJhHQAPh1Apg5QAUAMAFAiIAAA0QAAAugTBzIgUBrQAAAuAxAmIAFAEIgGgjQgJg/AAgVQABivBfjnQAkhbAdgjQAeglgBA0QAAAfgVA5IgxB1QhFCtAACIQAAAPALBAQAKA4AOA0QAUAWAOAWIgEAPQgDAGgHACQA9C9BUAAIARgBQgHgKgBgGQABgKAQgrQAQguAUglQgEgOgFgLQgIgOgegoQg4hHAAh0QAAhIAXgzQAohZARhDQACAAAEgDQAFgEAOAAQARAAAGAMQADAHAAAXQAAAMgNAZIgcA1QgoBTAABJQABBKARAoQALAZAaAbQAYAWALAUQA3hFAzAkQAAAAAAAAQAAABAAAAQAAAAABAAQAAABABAAQADACgBAOQABAMgIAGQgLAMgiACQC1AAAzAuQARgrAag5QA8iDAohEQAVAJAEAUIAAAiQAAAnhFCGQg8B0gVAaIAAA5ICDgCQBHg4BBheQBTh3AQgQQAMAFAFAFQAHAIABARQAAAwhgBuQhaBohGArIiVAAQgIgDgGgDQgWAugjAegAhuEuQABATAAAWQAABCgJAYQgEAJgFAIIAFACQA4AbAUATIB9gCQAJgMAPgmQAQgoALgPIAAhEQhTABgpgDQhDgFgmgeQgEAEgHAMgAioGcQAGgJADgMIABgFQgIASgCAIg");	this.shape_44.setTransform(230.4,58.4);	this.shape_45 = new cjs.Shape();	this.shape_45.graphics.f("#0066CC").s().p("ACNI/QgegGgEgEQhyAMgfhDQgIgQgCgqIhMAAIishlQg/gngYgaQgZgcgGgkQgFgZAAhIQAAg4ASh+QAUiQADgoQAHhoAbhSQAjhyBCgoIACAIQACAIAAAOQABAoguBxQgtByAABOQABAogVB9QgTB9AAAqQAAA8AEAWQAGAdAXAXQATASA2AiICNBVIBIAAIABgCQABgbAEgUQgHgOgVgYQgsgwgGgIQgFgHAAgqQAAgkgXgMIAAkyQACABAEgEQAFgEAOAAQAdAAABBsQABA5gFBdQAABEA2BiIASAeQAnhMB5AAQB9AAAvAuQAhhdAkhSQBojyAACHQABAWhMCuQgvBpgVA1QABALgCALIgEAiIAQAFQAWAGASAAQAjAABgiSQB1iyAKgLQAGADALABQAHAEAAAQQAAAQgdA7QgfA9gqA/QhvCnhDAAQgfAAgYgFQABAbgFAVQgXBNh2AAQgSAAgegHgAANE/QgHANgEARIAHALQAAAggFASIgEALQAAAPAGAYQAIAiAPAQQA4ABAfAIQAUAEAGAHIBigDQAZgRAJgzQADgRACgSQgJgOgBgWQABgGAFgUQgEgMgGgJQgcgggcgjQgrgIgjAAQhYAAgeA1gAo5hwIABgxQAAhuBFirQAdhEAUgaQAVgbAAArQABAmgoCGQgpCGAAB2QAAAZgCgCIgDADQgFAEgOAAQgeAAgGgugAqXkKQgGgGABgJQAAgoAehDQAdhDAABoQAAAbgRBHQgIAFgKACIgTgUg");	this.shape_45.setTransform(217.4,55.3);	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape}]}).to({state:[{t:this.shape_1}]},1).to({state:[{t:this.shape_2}]},1).to({state:[{t:this.shape_3}]},1).to({state:[{t:this.shape_4}]},1).to({state:[{t:this.shape_5}]},1).to({state:[{t:this.shape_6}]},1).to({state:[{t:this.shape_7}]},1).to({state:[{t:this.shape_8}]},1).to({state:[{t:this.shape_9}]},1).to({state:[{t:this.shape_10}]},1).to({state:[{t:this.shape_11}]},1).to({state:[{t:this.shape_12}]},1).to({state:[{t:this.shape_13}]},1).to({state:[{t:this.shape_14}]},1).to({state:[{t:this.shape_15}]},1).to({state:[{t:this.shape_16}]},1).to({state:[{t:this.shape_17}]},1).to({state:[{t:this.shape_18}]},1).to({state:[{t:this.shape_19}]},1).to({state:[{t:this.shape_20}]},1).to({state:[{t:this.shape_21}]},1).to({state:[{t:this.shape_22}]},1).to({state:[{t:this.shape_23}]},1).to({state:[{t:this.shape_24}]},1).to({state:[{t:this.shape_25}]},1).to({state:[{t:this.shape_26}]},1).to({state:[{t:this.shape_27}]},1).to({state:[{t:this.shape_28}]},1).to({state:[{t:this.shape_29}]},1).to({state:[{t:this.shape_30}]},1).to({state:[{t:this.shape_31}]},1).to({state:[{t:this.shape_32}]},1).to({state:[{t:this.shape_33}]},1).to({state:[{t:this.shape_34}]},1).to({state:[{t:this.shape_35}]},1).to({state:[{t:this.shape_36}]},1).to({state:[{t:this.shape_37}]},1).to({state:[{t:this.shape_38}]},1).to({state:[{t:this.shape_39}]},1).to({state:[{t:this.shape_40}]},1).to({state:[{t:this.shape_41}]},1).to({state:[{t:this.shape_42}]},1).to({state:[{t:this.shape_43}]},1).to({state:[{t:this.shape_44}]},1).to({state:[{t:this.shape_45}]},1).wait(1));
}).prototype = p = new cjs.MovieClip();
p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(441.4,206.2,119.2,95.3);
})(lib = lib||{}, images = images||{}, createjs = createjs||{});
var lib, images, createjs;
init();
Flash CC HTML5 Canvas - Script Codes
Flash CC HTML5 Canvas - Script Codes
Home Page Home
Developer Charlie Walter
Username cjonasw
Uploaded January 11, 2023
Rating 3
Size 14,083 Kb
Views 6,072
Do you need developer help for Flash CC HTML5 Canvas?

Find the perfect freelance services for your business! Fiverr's mission is to change how the world works together. Fiverr connects businesses with freelancers offering digital services in 500+ categories. Find Developer!

Charlie Walter (cjonasw) Script Codes
Create amazing blog posts with AI!

Jasper is the AI Content Generator that helps you and your team break through creative blocks to create amazing, original content 10X faster. Discover all the ways the Jasper AI Content Platform can help streamline your creative workflows. Start For Free!